Bewonersprofiel

De dienstverlening bij De Grasboom is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Voor veel bewoners is het wonen met begeleiding de eerste stap vanuit het ouderlijk huis en misschien wel de grootste stap in hun leven. Het is van belang dat we die stap goed voorbereiden en zorgvuldig zetten.

Om te komen tot een juiste keuze is vanuit de ouderinitiatieven, in samenspraak met aangesloten zorgleveranciers, een bewonersprofiel en voorwaarden opgesteld. Het is het streven van De Grasboom om een algemeen bewonersprofiel te hanteren, echter onderling vertonen de bewonersprofielen van de acht Grasboomprojecten kleine verschillen. Aanvullingen op het bewonersprofiel worden apart vermeld op de website van het betreffende project.

Voorwaarden voor het wonen bij De Grasboom

Om bij de Grasboom te kunnen wonen met de ondersteuning die bij je past zijn de volgende voorwaarden van belang:

 • Je hebt een diagnose Autismespectrumstoornis (ASS) zoals omschreven in DSM5
 • Je bent minimaal 18 jaar.
 • Je hebt een normale tot hoge intelligentie.
 • Je hebt een beschikking van de gemeente voor een Wmo maatwerkvoorziening Beschermd Wonen (met PGB) die qua aantal uren en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je bij de Grasboom wilt inkopen.
 • Je bent in staat om met begeleiding zelfstandig te wonen; ‘je eigen voordeur beheren’ in die zin dat je je eigen privacy kunt bewaken en verantwoordelijkheid draagt voor je eigen veiligheid en die van de groep. (Bijvoorbeeld: woning afsluiten en niet iedereen binnen laten.)
 • Je bent in staat om medicatie zelf verantwoord te beheren, waarbij aansturing nodig kan zijn.
 • Je bent zelfstandig in staat je persoonlijke verzorging te doen en eenvoudige huishoudelijke taken te verrichten, waarbij aansturing en ondersteuning soms nodig kan zijn.
 • Je kunt een begeleidingsvraag uitstellen tot er begeleiding beschikbaar is.
 • Je staat open voor begeleiding en accepteert de hulp die je nodig hebt.
 • Je hebt een baan of andere dagbesteding buitenshuis of de motivatie hier naar op zoek te gaan.
 • Je hebt een inkomen (salaris of uitkering) die je in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.
 • Je staat als woningzoekende ingeschreven bij woningnet in de gemeente Hilversum.
 • Je bent ingeschreven als deelnemer op de wachtlijst van De Grasboom.

Contra indicaties

Om een veilige leefomgeving en continuïteit te kunnen waarborgen, waarbij de juiste ondersteuning en begeleiding geboden kan worden, zijn er contra-indicaties vastgelegd.
Je kunt niet, of je kunt niet meer, wonen bij De Grasboom als één of meer van de volgende contra-indicaties van toepassing zijn:

 • Je hebt een andere diagnose, waardoor autisme niet (meer) op de voorgrond staat. (autisme is dominante grondslag)
 • Als er sprake is van een verslaving die de begeleiding van ASS in de weg staat.
 • Als er sprake is van ernstige drugs en/of alcoholproblematiek.
 • Als er een risico is op voortdurende sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag.
 • Als er sprake is van psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is of is geworden en er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken.
 • Als er sprake is van een verstandelijke beperking.
 • Als er sprake is van crimineel gedrag of criminele activiteiten.
 • Als er structurele financiële problemen zijn.
 • Een permanente motorische of vocale dwangstoornis, kan in bepaalde gevallen een contra indicatie zijn. *)

*) Een permanente motorische of vocale dwangstoornis kan een belemmering zijn en is afhankelijk in hoeverre je de dwanghandeling zelf kunt controleren en deze niet storend is voor medebewoners.

Wat De Grasboom niet kan bieden

De Grasboom biedt een beschermde woonomgeving aan jongvolwassenen die een reëel perspectief hebben toe kunnen groeien naar een grotere mate van zelfstandigheid. De individuele ondersteuning die geboden wordt is maatwerk, maar is gelimiteerd. Voor de goede orde tonen we in onderstaand overzicht diensten die wij niet kunnen bieden.

 • Geen begeleiding / behandeling voor ernstige gedragsproblematiek.
 • Geen begeleiding / behandeling voor actieve middelenverslaving.
 • Geen verpleging / behandeling voor ernstige somatische / lichamelijke handicaps.
 • Geen nacht en / of slaapwacht.
 • Geen gecontroleerde (bemande) in- en uitgang in het wooncomplex.